logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Zgromadzenie Wspólników

 1. Gmina Miasto Włocławek - 9.000 udziałów , 9.000 głosów
 2. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy – 4.000 udziałów , 4.000 głosów
 3. Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Warszawie – 4.000 udziałów , 4.000 głosów

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych oraz w umowie Spółki , w tym:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
 3. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
 4. Ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu
 5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki
 6. Zmiana umowy Spółki
 7. Podjęcie uchwały o łączeniu się spółek oraz o przystąpienie do innych spółek
 8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 9. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości.
 10. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd
 11. Wyrażenie zgody na tworzenie oraz likwidację Oddziałów Spólki oraz tworzenie przez Spółkę innych podmiotów gospodarczych
 12. Zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki
 13. Rozwiązanie Spółki
 14. Zakładanie fundacji i przystępowanie do fundacji
 15. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
 16. Zwrot dopłat

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2015.07.22
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2015.07.22 19:52