logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania


Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Włocławka oraz innych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego. Wszelkie informacje o poręczeniach udzielane są w formie ustnej: tj. droga telefoniczną i osobiście w siedzibie Spółki oraz w formie pisemnej, również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski o udzielenie poręczenia rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki wg kolejności wpływu.

wytwarzający: Anna Madajska
czas wytworzenia : 2012.10.01
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2012.10.05 16:00