logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Kontrole


organ kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
termin kontroli: 27.08.2012 r. - 07.09.2012 r.
zakres kontroli: kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn. „ Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki
W informacji pokontrolnej z dnia 03.01.2014 r. zwrócono uwagę na istnienie ryzyka uznania jednego poręczenia oraz wydatków z nim związanych za niekwalifikowalne, ze względu na jego finansowane z więcej niż jednego źródła wspólnotowego instrumentu finansowego. Innych uchybień nie stwierdzono.


organ kontroli: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
termin kontroli: 27.11.2013 r. - 18.04.2014 r.
zakres kontroli: audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w odniesieniu do projektu nr RPKP.05.01.00-04-009/09 pn.
Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki
W podsumowaniu ustaleń stwierdzonych w ramach audytu z dnia 17.04.2014 r. nie sformułowano zaleceń pokontrolnych, natomiast zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia w przypadku ośmiu umów poręczeń złamania zasady zakazu „podwójnego finansowania”. Ponadto w trakcie kontroli dokonano ponownego przeliczenia udzielonej pomocy de minimis i wystawiono nowe zaświadczenia o jej udzieleniu, a także przeksięgowano jedno poręczenie z funduszu projektowego na fundusz środków własnych.


organ kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
termin kontroli: 08.11.2016r - 24.02.2017 r.
zakres kontroli:kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „ Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki
W informacji pokontrolnej z dnia 24.02.2017 r. zobowiązano Spółkę do uzyskania od przedsiębiorców dokumentacji potwierdzających prawidłowość wykorzystania udzielonych poręczeń.


organ kontroli: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju w Toruniu
termin kontroli: 04.02.2019 - 05.02.2019 r.
zakres kontroli: Monitorowanie wygaszania portfela poręczeń udzielonych w ramach projektu pn. „ Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki
W protokole pokontrolnym z dnia 07.02.2019 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli.


organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Toruń
termin kontroli: 09.07.2019 r. - 12.07.2019 r.
zakres kontroli:

  1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki
Protokół kontroli z dnia 12.07.2019 r. nie zawierał uwag pokontrolnych.


wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2019.08.21
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2019.08.21 18:00