logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

RADA NADZORCZA
KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
UL. TORUŃSKA 148 LOK. B02
87-800 WŁOCŁAWEK


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU ZA 2019 R. ORAZ SPORZĄDZENIA PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM, O TYM, CZY SPRAWOZDANIE JEST PRAWIDŁOWE I RZETELNE.

WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 1. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej we wcześniej wskazanym przez Radę terminie.

OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA

 1. Doświadczenie biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich.
 2. Termin realizacji.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

 1. Informacja o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wypisem, odpisem z właściwej ewidencji lub rejestru, wpisem do rejestru biegłych rewidentów wraz z podaniem numeru i daty wpisu, wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Wykaz podmiotów, u których biegły rewident badał sprawozdanie finansowe w ciągu ostatnich 3 lat.
 3. Harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.
 4. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w zaproszeniu.
 5. Wynagrodzenie brutto za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Wynagrodzenie winno uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego.

KRYTERIAMI OCENY OFERT BĘDĄ:

 1. Wynagrodzenie brutto za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Wynagrodzenie winno uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego.
 2. Doświadczenie biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich.
 3. Termin realizacji badania.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. wraz z przedłożeniem opinii i raportu ustala się na dzień: 15 maja 2020 r.
Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. nie jest podmiotem ustawowo zobowiązanym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
Niezbędne informacje można uzyskać:
Małgorzata Pinkowski – Prezes Zarządu – tel.: 054/ 423 20 15, kom. 607 464 365 lub elektronicznie wysyłając zapytanie na adres mailowy Spółki: poreczenia@pksp.pl

Pisemne oferty należy przesyłać na adres Spółki:

KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O.
UL. TORUŃSKA 148 LOK. B02
87-800 WŁOCŁAWEK


lub złożyć osobiście w jej siedzibie, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.”.

Oferty przyjmowane będą do dnia 31.01.2020 r. do godz. 15:00.

Oferty niespełniające wskazanych w zaproszeniu warunków lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych z tego tytułu.

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2019.12.19
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2019.12.22 11:00