logo BIP logo Kujawskiech Poręczeń Kredytowych
www.bip.gov.pl www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

  1. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty
  2. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny
  3. Prawo zwieszenia w czynnościach, z ważnych powodów poszczególnych, lub wszystkich Członków Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Małgorzata Matejkowska
  2. Fabian Nalikowski
  3. Piotr Kłodziński

wytwarzający: Małgorzata Pinkowski
czas wytworzenia : 2020.07.10
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia:2020.07.11 09:00